Parkallé 15 - 8000 Aarhus C
Kontakt os: Tlf. 86132280

Velkommen

Klinikken er aflåst i pauser:

10.30-10.50 (mandage-fredage).

13.00-13.30 (mandage, torsdage). 

Mvh og tak for hjælpen, Henrik Egekvist, hudlæge.

 

Vi beskæftiger os med alle undersøgelser og behandlinger inden for hud- og kønssygdomme.

Vi tilbyder, efter overenskomst med sygesikringen, undersøgelse og behandling.

Klinikinformation

Sekretariatet modtager tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultater af rutineprøver og undersøgelser pr. telefon.

 

 

Ved akutte forhold udenfor klinikkens åbningstid henvises til egen læge, vagtlæge, regionens øvrige hudlæger (www.sundhed.dk)

Telefontider 86 13 22 80

Mandag
Kl. 9.30-10.30 + 11.00-12.00
Tirsdag
Kl. 9.30-10.30 + 11.00-12.00
Onsdag
Kl. 9.30-10.30 + 11.00-12.00
Torsdag
Kl. 9.30-10.30 + 11.00-12.00
Fredag
Kl. 9.30-10.30 + 11.00-12.00

Hvem er vi

Henrik Egekvist

Henrik Egekvist

Speciallæge i hud- og kønssygdomme
 • Læge, Århus Universitet, 1994
 • Ph.D, Århus og Aalborg Universitet, 1999
 • Speciallæge, Århus og Odense Universitetshospitaler, 2004
 • Tidligere medlem i bestyrelse, Dansk Dermatologisk Selskab

 

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening (DADL)
 • Foreningen af praktiserende speciallæger (FAPS)
 • Dansk Dermatologisk Selskab (DDS)
 • Dansk Dermatologisk Organisation (DDO)
 • European Academy of Dermatology (EADV)
Læs mere →

Patientinformation

Som medlem af sygesikringens gruppe 1 skal man have en henvisning fra din egen læge, før du bestiller en tid på tlf. 86132280.

Som medlem af sygesikringens gruppe 2 skal man betale et honorar for behandlingen, men behøver ikke en henvisning. Tlf. 86132280.

Akut tid er efter direkte kontakt fra egen læge.

Konsultation foregår kun efter aftale.

Der må forventes en regning på:

 • 250,- for udeblivelse uden afbud til en konsultation
 • 500,- ved operation eller allergiundersøgelse.

Der skal meldes afbud på telefon (86132280, tryk 3), fax (86132287) eller elektronisk, så vidt muligt senest dagen før, ellers på selve dagen.

Der er 36 ugers ventetid på almindelige undersøgelser, ventetiden kan variere let, og der henvises til www.sundhed.dk.

Ved mistanke om hudkræft eller mistænkelige modermærker er der kortere ventetid.

I akutte situationer, herunder mistanke om modermærkekræft, skal din egen læge ringe til klinikken mhp akuttid.

Se vores privatlivspolitik for patienter som PDF her

 

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler hudlæge, Henrik Egekvist en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan hudlæge, Henrik Egekvist behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Hudlæge Henrik Egekvist indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

 

 

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
  • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
  • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
  • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlerr, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Min databehandlere er p.t.

                      Databehandler: Max Manus.

                             Systemhus: Novax.

                      IT-leverandør: Novax.

 

 

Opbevaringsperiode

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på www.hud-parkalle15.dk eller 86132280.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Hudlæge, Henrik Egekvist

Park Allé 15, 5. th, DK-8000 Aarhus C

Danmark

21.05.2018.

 

 

 

Lægevejen

E-kommunikation med speciallægen

Vi giver mulighed for elektronisk kommunikation med speciallægen ang. dit aktuelle behandlingsforløb, f.eks. korte spørgsmål om din behandling, svar på prøver og lignende.

Kontakten foregår krypteret via Lægevejen, hvor du skal oprette dig som bruger. Vi anbefaler, at du derefter logger ind med din NemID.

Elektronisk kommunikation kan kun bruges af personer i et aktuelt behandlingsforløb på klinikken. Videokonsultation er via Min Læge App.

Det kan IKKE bruges til tidsbestilling eller oplysninger om bestilte tider, (der skal bruges e-kommunikation med sekretær). Se under Tidsbestilling længere nede på siden.


Tidsbestilling

Hvis du vil bestille tid elektronisk foregår det på Lægevejen under "E-mail konsultation" og via "Sekretær", da tid ikke gives under fanen "Tidsbestillinger" på lægevejen.

Find vej

Parkeringsmuligheder

Bruuns Galleri, Parkeringshus: M.P.Bruuns Gade 25, 8000 Aarhus C.

Scandinavian Congress Center, Parkeringshus: Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.